Nechceme předražené spalovny, ani nebezpečné skládky

reKrocan se připojil k výzvě oborové platformy nevládních ekologických organizací  Ministerstvu životního prostředí vzhledem  k neúnosné míře skládkování a spalování odpadu

Vážený pane ministře,

vyzýváme Vás, abyste konečně předložil návrh nové odpadové legislativy, která by zakotvila doporučení Evropské komise i ekologických organizací, zabránila plýtvání cennými surovinami a umožnila České republice zařadit se mezi vyspělé evropské země v přístupu k nakládání s cennými surovinami.

Nedávná zpráva Evropské agentury životního prostředí potvrdila, že v nakládání s odpady Česká republika výrazně zaostává za vyspělými evropskými státy. V porovnání s Rakouskem či Německem používáme méně obalů, přesto vyhazujeme o třetinu více směsného odpadu. Ten pak končí na skládkách či ve spalovnách. Češi tedy třídí a recyklují mnohem méně než Němci a Rakušané.

Chyba ale není na straně občanů. V naší legislativě i při jejím uplatňování je nezbytné provést takové změny, které povedou k podpoře recyklace a prevence vzniku odpadu. Města, obce, veřejnost i firmy potřebují dobré příklady, dobré vzory a jasnou podporu toho, že třídit má smysl.

Evropská komise doporučila České republice sedm kroků, jež povedou ke zlepšení odpadového hospodářství (Roadmap for Czech Republic) a také ke splnění příslušných požadavků evropských směrnic v oblasti odpadů. K těmto krokům patří:

Zvýšit poplatek za skládkování a jeho výnosy použít na podporu prevence a recyklace.

  • Zavést poplatek za spalování odpadů a jeho výnosy použít na podporu prevence a recyklace.
  • Umožnit domácnostem, aby za směsný komunální odpad platily podle množství, které skutečně vyprodukují.
  • Přijmout a uplatňovat strategii pro nižší skládkování bioodpadů.
  • Zlepšit recyklační služby pro domácnosti i živnostníky, zajistit, aby třídění odpadů bylo stejně snadné jako sypat odpady do popelnice.
  • Rozšířit a zlepšit systémy zpětného odběru.
  • Rozšířit spolupráci a konzultace na všech úředních úrovních.

Stejné návrhy prosazují ekologické organizace již mnoho let. Projednání příslušného legislativního návrhu je však řadu let odkládáno. Namísto toho vláda za Vaší účasti novelou zákona o podpoře obnovitelných zdrojů od letošního roku prosadila finanční podporu pro spalování směsných odpadů, tedy druhého nejhoršího způsobu nakládání s odpady.

rakouských a německých domácnostech vzniká každý rok o polovinu více odpadů, než v těch českých. Každý občan z těchto sousedních zemí ale vytřídí desetkrát více bioodpadu a čtyřikrát více ostatních materiálů. Směsného zbytkového odpadu proto vyhodí o čtvrtinu méně než Češi (166 kg/ob. versus 222 kg/ob.). Statisíce tun cenných surovin ročně u nás zbytečně skončí na skládce či proletí komínem. Přitom nepatříme k nejbohatším zemím a takové plýtvání si opravdu nemůžeme dovolit.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/05/11/nechceme-predrazene-spalovny-ani-nebezpecne-skladky/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.