Navrh řešení pro kaštany Klíčovského lesoparku

kl30. dubna jsme se v Klíčovském lesoparku sešli s odborniky  z výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a zástupci MČ Prahy 9.

Ing. Josef Mertelík nás seznámil s novými poznatky z oblasti ochrany kaštanů před napadením klíněnkou. Dále pak hovořil o možnostech ochrany a zlepšení kondice kaštanů.

Zástupce MČ Prahy 9 pak pověřil odborníky návrhem řešení pro tuto lokalitu a dohledem nad jeho realizací.

Minulý týden nám Ing. Mertelík zaslal aktuální stav a koncepci prací na lokalitě:

Vytvořený systém kontrolní činnosti stavu jírovců v Klíčovském lesoparku ve vegetačním období 2013 je zaměřen na zjištění hlavních faktorů vázaných na lokalitu ovlivňujících zdravotní stav a užitnou hodnotu stromů. V souladu s tímto záměrem probíhá v současné době cílené ošetření selektivním preparátem proti klíněnce jírovcové jako hlavnímu škůdci experimentálním způsobem s uplatněním variant. Vyhodnocení škodlivých faktorů bude probíhat po celou vegetaci, a výsledky budou shrnuty ve zprávě.

Současně je snaha uplatnit již v průběhu této první sledované vegetace jednoznačně přínosná obecně použitelná opatření směřující ke zlepšení vitality a provozní bezpečnosti stromů. V nejbližším období je plánována první fáze zdravotně bezpečnostního řezu zaměřená na havarijní případy, s ohledem na možnosti hnízdění ptactva.

Další plánovaná opatření zaměřená na podporu přirozeného koloběhu živin a posílení retenční schopnosti lokality apod., by měly být přirozenou součástí dlouhodobé péče zajišťující udržitelnost ekologické a společenské funkce lokality. Návrh konkrétních lokalitně nejvhodnějších opatření by však měl vždy zohledňovat výsledky více-vegetačního sledování.

V Průhonicích 14.6.2013

Odbor fytoenergetiky a biodiverzity VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

Mertelík, Kloudová

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/06/18/2819/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.