Radnice Prahy 9 (tiše) souhlasí s přebývání lidí ve svých garážích

schuzka1Ve čtvrtek 16. dubna se odhadem patnáct obyvatel z okolí spodních garáží v ulici Pod Krocínkou sešlo s radním pro bezpečnost panem Tučkem a zástupcem Městské policie panem Tůmou. Schůzku iniciovala zastupitelka Dana Balcarová, účastnil se i Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan.

Pro občany bylo šokující sdělení, že MČ Praha 9 nechává někoho bydlet v obecních garážích, které nejsou určeny k bydlení a neposkytují ani základní hygienické zázemí.

V průběhu schůzky, jež měla chvílemi vzrušenější atmosféru občané uváděli argumenty, proč vnímají nekontrolovaný pobyt bezdomovců v garážích jako bezpečnostní a hygienické riziko a žádali zjednání nápravy. Zástupce policie tvrdil, že má situaci pod kontrolou a že v garážích bydlí pouze patnáct evidovaných osob. Radní Tuček mluvil víceméně obecně, ve smyslu, že vzniklá situace je důsledkem celospolečenského vývoje.

Nakonec se, především díky ráznému dotazování pana Rychnovského podařilo dohodnout, že problémem se bude radnice řádně zabývat a policie zajistí, aby do garáží nechodily „návštěvy“. Bezdomovci sami pak přislíbili, že se postarají, aby do objektu nedocházely osoby spojené s drogovou scénou.

——————————————– ZÁPIS z jednání s radním Milanem Tučkem
Místo konání:
vjezd do areálů garáží v ulici Pod Krocínkou

Datum konání: 16.4.2015 od 17 hodin

Přítomni: radní Milan Tuček – Městská část Praha 9

strážník Městské policie pan Tůma

cca 15 obyvatel z okolí areálu garáží

Pan radní Milan Tuček sdělil přítomným, že:

 • MČ Praha 9 má ve svěřené správě areál garáží v ulici Pod Krocínkou (dále jen „garáže“)
 • MČ Praha 9 umožňuje lidem bydlení v areálu garáží za asistence Městské policie
 • vnímá tíživou situaci lidí, kteří v garážích bydlí
 • Městská policie ví o všech, kteří se v garážích zdržují (15 osob) a zná jejich minulost
 • dle Městské policie a pana radního Tučka se nemusejí občané obávat rizik spojených s ubytováním osob v garážích

 • ani on, ani Městská policie nemůže zaručit, že přes všechna ujištění nepáchají obyvatelé garáží trestnou činnost, nebo jakékoliv jiné přestupky
 • nedá pokyn k okamžitému vykázání osob žijících v garážích, resp. že nic nenamítá k nečinnosti Městské policie na konkrétní žádost občanů v průběhu schůzky
 • nelze zabavit nákupní vozíky osobám, ubytovaným v garážích i při vědomí, že pocházejí z trestné činnosti
 • nechce, aby se obyvatelé okolních domů báli a nesli rizika spojená s ubytováním lidí v garážích
 • vnímá ubytování lidí v garážích jako problém
 • problém prý nejde řešit hned (nesdělil, kdy ho řešit půjde)
 • problém lze řešit jen zákonnými prostředky
 • kdyby bylo řádně pečováno o zeleň po obvodu areálu, byla by větší možnost kontroly situace v areálu
 • ve spolupráci s Městskou policií zajistí, aby do areálu, kde umožňuje přebývání osob, nechodili za těmito osobami žádné návštěvy a tím bude počet osob v areálu trvale 15, nebo méně, a to jen těch, které má prý Městská policie prověřené

Občané přítomni na schůzce sdělili panu radnímu Tučkovi, že:

 • po celý den registrovali přípravy Městské policie na odpolední návštěvu radního Tučka s tím, že takový výskyt strážníků v okolí areálu garáží nepamatují (byla spatřena dvojice strážníků v areálu, byli spatřeni strážníci na motocyklech u brány areálu, byli spatřeni strážníci ve vozidlech, atd.)
 • by uvítali trvalou přítomnost strážníků v tomto rozsahu do doby, než budou eliminovány všechny negativní jevy související s přebýváním osob v garážích
 • mají podezření na výskyt osob užívající drogy a na obchodování s nimi přímo v areálu garáží
 • Městská část Praha 9 využívá objekty garáží k ubytování občanů, což je v rozporu s kolaudačním rozhodnutím na předmětné stavby
 • MČ Praha 9 nespravuje areál garáží s péčí řádného hospodáře
 • v areálu garáží není zdroj pitné vody a žádné sociální zázemí
 • obyvatelé garáží nedodržují základní hygienické návyky a jsou takřka s jistotou šiřiteli „nemocí špinavých rukou“ – hepatitida typu A, průjmová onemocnění, virová onemocnění, bakteriální onemocnění, případně svrab a vši
 • areál garáží není oplocen a kdokoliv tak může do areálů vniknout a zneužít ho pro jiné účely, než pro jaké je určen
 • by bylo dobré, zajistit rychlé oplocení celého areálu a osadit cedulemi „zákaz vstupu“ a to v rámci rozpočtu MČ Praha 9, která má jistě pro takové účely vyčleněny prostředky na běžnou údržbu, a že není nutno to brát jako investici, kterou je nutno připravovat s předstihem
 • po obvodu areálu nejsou instalovány informační cedule zakazující vstup (pod hrozbou pokuty)
 • v areálu garáží byl několikrát zaznamenán otevřený oheň
 • od doby, co MČ Praha 9 umožňuje ubytování lidem v garážích, se významně zvýšil výskyt nežádoucích osob v širším okolí, množství krádeží, projevy vandalizmu, výskyt injekčních stříkaček, vykrádání odpadních nádob s tříděným odpadem, nepořádku v okolí popelnic, lidských exkrementů v přilehlém parku, ale i v těsné blízkosti bytových domů
 • do areálu garáží proudí daleko větší množství lidí, než o jakém mluví Městská policie – jedná se i o narkomany, a že tato skutečnost je v příkrém rozporu s tvrzením policie o tom, že všech 15 obyvatel garáží má pod kontrolou
 • mají strach o své bezpečí a bezpečí svých dětí
 • omezují, nebo úplně ruší pohyb svých dětí venku z obavy o jejich bezpečí
 • vybírání obsahu odpadních nádob na tříděný odpad a jeho přivlastňování je v rozporu s platnou legislativou (odpad vhozený do kontejneru je majetkem MHMP)
 • mají podezření, že Městská policie vytváří podmínky pro občany, kteří se rozhodli bydlet v garážích, a že s nimi udržuje „přátelské“ kontakty
 • že vědí o jakési prapodivné pozici „šéfa“, kterou zastává pan Tůma vůči skupině osob obývajících garáže. Ten to nepopřel, naopak sdělil, že úkoluje tyto osoby a vyvíjí jakousi sociální činnost
 • je používán jak MČ P9, tak Městskou policií „dvojí metr“ jednak na většinovou společnost a jednak na občany, bydlící v garážích, což není princip rovného zacházení. Příkladem je deklarování velké míry pochopení pana radního Tučka pro občany žijící v garážích vzhledem k jejich životní situaci. Radní Tuček však nedeklaroval žádné pochopení pro tíživé situace, ve kterých se ocitají občané žijící řádným životem. Dalším diskutovaným příkladem dvojího metru Městské policie byl její přístup k řešení přestupků na straně řádně žijících občanů a občanů žijících v garážích, kdy řádní občané jsou pokutování a jinak sankcionováni, např. za špatné parkování, ale občané žijící v garážích nejsou nijak pokutováni za vykrádání nádob s tříděným odpadem, či za používání nákupních vozíků, které jednoznačně pochází z trestné činnosti, nebo za soustavné dělání nepořádku na veřejném prostranství. Řádní občané se tak cítí být Městskou policií diskriminováni. Pan Tuček ani pan Tůma na tento podnět nijak nereagovali.

Dohodnuté úkoly:

 1. Na grémiu starosty bude předložen návrh na zařazení bodu „Oplocení celého areálu garáží v ulici Pod Krocínkou a instalace varovných cedulí ZÁKAZ VSTUPU, to vše s návrhem a výčtem struktury nákladů na takovou akci s předpokládaným termínem realizace nejpozději do 31.10.2015 „ na jednání Rady MČ Praha 9.

Termín: 21.4.2015

Zodpovídá: radní Milan Tuček

 1. Pokud výše uvedený bod grémium starosty odsouhlasí, předloží písemný materiál s obsahem dle bodu 1) pan radní Milan Tuček k projednání v radě MČ Praha 9.

Termín: 27.4.2015

Zodpovídá: radní Milan Tuček,

 1. občané, bydlící v širším okolí garáží budou i nadále hlásit Městské policii výskyt podezřelých osob (silně znečištěných, zapáchajících, páchajících trestnou, nebo přestupkovou činnost, zfetovaných, či podnapilých), výskyt nepořádku související s osobami, které MČ P9 ubytovává v garážích a jejich návštěvníků, výskyt injekčních stříkaček, či čehokoliv podezřelého, co narušuje pořádek a bezpečnost v širším okolí garáží.

Žádáme, aby se pan radní Milan Tuček podněty a skutečnostmi uvedenými v tomto zápise zodpovědně zabýval a to v reálném čase. Skutečnosti zde uvedené mají tak závažný charakter, že nečinnost jak Městské části Praha 9, tak Městské policie, výrazně zvyšuje riziko nárůstu nežádoucích jevů, způsobených umožněním přebývání osob v garážích.

Zapsal:

Pavel Rychnovský

Dana Balcarová

V Praze dne 17.4.2015

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/04/17/radnice-prahy-9-tise-souhlasi-s-prebyvani-lidi-ve-sve-nemovitosti/

7 comments

Přeskočit na formulář pro komentář

  • Tomáš Portlík on 29.4.2015 at 22.48
  • Reakce

  Vážení autoři článku,

  tento článek je nepravdivý, neboť Praha 9 nic takového nikdy nepodporovala a nepodporuje, naopak činí veškeré kroky potřebné k co nejkratšímu odstranění tohoto problému. Zápis nebyl ověřen oběma stranami a neodpovídá realitě. Krocínka není žádným předmětem sociálních experimentů, stejně jako jiná místa Prahy 9. Důvodu šíření této poplašné zprávy nerozumím a možná by bylo dobré se zeptat samotných aktérů. Na Zastupitelstvu 28.4.2015 jsem položil dotaz, jak tato „fáma“ vznikla a nedostal jsem žádnou uspokojivou odpověď, naopak jsem nabyl dojmu, že je šířena zcela záměrně. Audiozáznam ze zastupitelstva bude zveřejněn na stránkách praha9.cz, a z debaty, která se o tom vedla si může udělat každý svou vlastní představu.
  Je zcela korektní, že pokud je zveřejněna chybná, zavádějící, či nepravdivá informace, následuje oprava, případně omluva. Poprosil bych o uvedení faktů na pravou míru, stejně tak o to bylo požádáno na Zastupitelstvu, aby nebyl vytvářen naprosto mylný dojem, že Praha 9 bezdomovce v místě garáží podporuje (o čemž přesně vypovídají komentáře pod článkem). Je tomu přesně naopak – chceme je odtamtud dostat co nejrychleji pryč. Pokud by se chtěl kdokoliv v této věci na cokoliv zeptat, pak mě může kontaktovat na mailu portlikt@praha9.cz, nebo na telefonu 606638188.

  S úctou

  Tomáš Portlík
  člen Rady

   • Hercinger on 6.5.2015 at 15.09
   • Reakce

   Dobrý den pane Portlíku,

   Troufám si tvrdit, že vy jako člen rady by jste měl chtít po vašem „šéfovi“ panu Tučkovi, aby okamžitě zjednal nápravu v neoprávněném užívání obecního majetku.

   Je úplně jedno, jak se náprava provede, třeba pomocí URNA.
   Vyvlečení lidí mimo areál garáží, jenž obývají neoprávněně, z popudu městské části Prahy 9, by nemělo trvat městské policii déle jak 1 hodinu. Jestli někdo chce řešit, kam oněch cca 15 lidí půjde bydlet, nic proti tomu nemám.

   Další krok, který by měl následovat je ono oplocení pozemků s garážemi. Když na instalaci oplocení bude pracovat jakákoliv seriózní firma, tak plot bude stát maximálně do týdne!!!

   Poraďte sobě a ostatním členům rady, včetně radního, aby se zamyslel nad tímto průšvihem. Zkuste z této situace vytřískat politický kapitál!!!
   Třeba tím, že to rychle vyřešíte a pak můžete všude „prsit“, jak jste „kluci šikovný“, že jste to zvládli.

   A hlavně už NĚCO dělejte a nekecejte!

   S pozdravem Hercinger Boris.
   Na Krocínce 819/25.

  • T.T. on 19.4.2015 at 11.23
  • Reakce

  Četl jsem reakci pana Greogora. Docela to je přesné, že jde o jakýsi sociální experiment na občanech Krocínky

  • Gregor on 17.4.2015 at 20.39
  • Reakce

  Vážená paní Balcarová, vážený pane Rychnovský, vážení Krocínští,

  jako bývalý zájemce o bydlení v oblasti Krocínky sleduji stránky Krocanosu a podivuji se nad mírou tolerance, kterou prokazujete vůči neschopnému vedení MČ Praha 9. Krocínka byla a snad ještě je nádhernou čtvrtí se zajímavou historií. Líbí se mi akce, které spolu pořádáte, líbí se mi, jak dokážete jako žít jak komunita, a proto vůbec nechápu, jak můžete dopustit plundrování místa, v němž žijete, stejně jako tiše trpíte omezování osobní svobody. Velmi správně jste pojmenovali několikeré porušení povinností Městské části. Odráží-li Váš zápis ze schůzky realitu, vysvětlení pana radního Tučka je nehoráznost hodná již trestního oznámení! Poskytnout MČ Praha 9 dalšího půl roku na to, aby svou liknavostí mohla dál porušovat zákonné normy, mi nepřijde optimální. O pohybu bezdomovců, vybírání popelnic, narkomanech, strachu o děti jen pár metrů od Vašich domovních dveří na Krocanosu píšete již několik let a co se změnilo?

  Lidi, probuďte se! Krocínka přeci není vhodné místo pro sociální laboratoř. Praha 9 disponuje mnoha jinými lokalitami, kde by její nezodpovědní úředníci mohli na Váš úkor a bezpečí experimentovat se sociálním bydlením. Proč zrovna vedle Vašich domovů? Co by řekli obyvatelé např. Ořechovky nebo Hanspaulky, kdyby jim radnice oznámila, že bude ubytovávat bezdomovce v městském parku? Na radnici P6 by došlo k defenestraci! A Vy? Pod rouškou empatie ke smutným příběhům lidí bez domova si takhle necháváte snižovat hodnotu svých nemovitostí a hlavně kazit kvalitu života sobě i svým dětem.

  Přál bych si, aby krocínská výjimka potvrdila pravidlo. Bohužel dle vlastní zkušenosti z podobných míst v Praze i v zahraničí tím pravidlem je, že mezi nevonící, ale relativně neškodné bezdomovce se postupně přidají narkomani a tahle zoufalá a nezaopatřená svoloč Vám začne rozbíjet okýnka u aut, aby vydloubla a za pár desetikorun prodala Vaše autorádia. Bude se dobývat do oken v 1. patře. Protože okna v 1. patrech necháte zamřížovat a dobrovolně začnete žít jako vězni, smažky nebudou mít kde lehce brát a přitvrdí. Až půjdete od metra nebo z vlaku, raději jim odevzdáte peněženku než abyste se nechali poranit znečištěnou jehlou nebo žiletkou v ruce. Nestrašil bych, kdybych postupné umírání několika dříve vyhlášených čtvrtí neprožil na vlastní kůži.

  Dosavadní postoj radnice alespoň z toho, co píšete, považuju za výsměch a plivnutí do tváře. Použijte všechny zákonné prostředky – od stížností na nečinnost policie přes trestní oznámení na úředníky až po – jakkoli se Vám dnes může zdát extrémní – zřízení sousedských hlídek či domobrany – jinak bude z Krocínky ghetto, odkud budete muset jednou v obavě o životy a zdraví svých dětí utéct.

  Držím Vám palce,

  Gregor G.

  • PL on 17.4.2015 at 15.44
  • Reakce

  Je smutné a alarmující, že toto nekontrolovatelné obývání garáží pokračuje dále. Nemyslím si, že by oplocení ve větším měřítku vyřešilo problém.. U okolních zahrádek bylo ze sokromých zdrojů realizováno oplocení opakovaně, nicméně asi třikrát po sobě bylo demontováno a ukradeno.
  S ohledem na přívod vody tito lidé navštěvují právě okolní zahrádky, což je nepřijatelné hygienické riziko.

  • T.T. on 17.4.2015 at 15.15
  • Reakce

  hmm, tak to je znepokojujici.

  Za me je zcela neakceptovatelne,aby praha 9 nechala nekoho bydlet v necem obecnim ,co neni urceno k bydleni, tj nesplnuje to hygienicke normy.

  unibunky mi prijdou odvazny a zajimavy projekt pro cele hlavni mesto, ale povolit nekomu zit v garazi nikoli.

  chapu, ze pro MP je dulezite mit mapu x lokalit, kde maj lokalizovane osoby bez pristresi, ale takto to nelze resit. toto neni socialni sluzba. je to jiny pripad, nez, kdyz obcane nesouhlasi s umistenim kontaktniho centra ci ubytovny pro bezdomocve v jejich okoli. to jsou regisrovane socialni sluzby. garaze, kde se kumuluji odpadky, fekalie atd. jsou rizkem bezpecnostnim i hygienickym.
  vzdyt neni tomu tak davno (2-3 roky), kdy MC neprodlouzila najemni smlouvy ubytovnam v novych vysocanech a nechala je zbourat, prave z bezpecnostnich duvodu. ale tam byly wc a sprchy. domnivam se, ze se dane problematice venoval pan Vazansky a pan Holecek (lze dohledat ve starych devitkach urcite).

  pokud MC objekty nehodla v nejblizsi dobe bourat, je na miste je nechat vycistit, zazdit a za dalsi penize danovych poplatniku kontrolovat, zda se do nich nekdo nenaboural. Kdyz neplni svuj puvodni ucel. A dalsi otazka je, proc neplni svuj puvodni ucel, ze?

  Dekuji vsem sousedum, kteri se setkani zucastnili.

 1. Pro lidi bez domova nejsou garáže dobré řešení, jsou vystavováni nedůstojným podmínkám , drogové kriminalitě, jsou pod tlakem lidí, kteří do areálu chodí s různými zájmy …

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.