Zpřístupnění proseckých skal?

netopyrČekáme na stanovisko zastupitestva, doručenou do podatelny ÚMČ Prahy 9  dne 14.9. 2012

Zastupitelstvo Městské části Praha 9                                           V Praze dne 10.9. 2012

 

Věc: Žádost o stanovisko Zastupitelstva Městské části Praha 9 k projektu „Zpřístupnění

historického podzemí Proseka“

 

Vážené Zastupitelstvo,

Dne 30.3.2009 vydal odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9 rozhodnutí o umístění stavby „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“. Jednalo se o stavbu vstupního objektu na pozemku parc. 117/1, k.ú. Prosek, v ochranném pásmu přírodní památky Prosecké skály.

 

Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém zasedání 28.4.2009 záměr zpřístupnit Prosecké podzemí podpořilo a schválilo ustavení sedmičlenné komise pro řešení problematiky zpřístupnění Proseckého podzemí ve složení: Ing. Jaromír Váňa, Ing.Jan Pokorný (členové Zastupitelstva MČ Praha 9) PaedDr. Zdenka Lebedová (předsedkyně Sdružení ochránců přírody a krajiny, o.s.), zástupce o.s. Krocan (Ing. Hana Hačecká) s tím, že 3 členy doplní RMČ P9 (Ing. Jan Sochůrek, Ing. Jaroslav Sládek, Jiří Knotek). Tajemníkem komise byl následně ustaven Karel Horejš. Komise měla průběžně informovat Zastupitelstvo MČ Praha 9 o stavu realizace záměru.

Komise se sešla dne 27. 5. 2009, 17. 6.2009, 16. 9. 2009, dále pak ještě 7. 4. 2010 a 23. 2. 2011. Na posledním jednání komise dne 23. 2. 2011 bylo dohodnuto, že se komise sejde na podzim 2011. Schůzka však svolána nebyla a od té doby nemáme o vývoji projektu žádné informace.

Přestože zástupci občanských sdružení Krocan a Sdružení ochránců přírody a krajiny pravidelně navštěvují jednání Zastupitelstva MČ Praha 9 a sledují průběžně zápisy z těchto jednání, žádnou informaci o vývoji tohoto projektu nezískali.

Z tohoto důvodu se obracíme na Zastupitelstvo MČ Praha 9 (v novém složení) s žádostí o jeho stanovisko k dalšímu osudu komise pro řešení problematiky zpřístupnění Proseckého podzemí a o stavu realizace tohoto záměru.

Předem děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem

 

PaedDr. Zdenka Lebedová                        Josef Rauvolf

předsedkyně SOPK, o.s.                            předseda o.s. Krocan

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/11/20/zpristupneni-proseckych-skal/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.