Připravuje se analytická studie k urbanistickému charakteru městské části – obecná rozvaha území Praha 9

 MuPVýsledek bude veřejně projednán. O podrobnostech vás budeme informovat.    

 zdroj článku >>> SZ Praha 9/ facebook

O co jde? Předmětem díla je analýza území Městské části Praha 9 z urbanistického hlediska a návrh rozhodujících charakteristik a specifických jevů určených pro zapracování do závazně plánovací dokumentace. Základem bude výkres hodnot a potenciálů Městské části v měřítku 1:5000. V území budou vytipovány klíčové urbanistické hodnoty (povaha zástavby, objemová a plošná kritéria, řešení veřejných prostranství – prostupnost, hierarchie, vizuální kompozice, urbanistické funkce a další), jejichž uchování a rozvoj jsou pro městskou část klíčové. Součástí díla bude mimo jiné vymezení lokalit stejného/obdobného charakteru (například vilová čtvrť, rodinné domy, parková oblast). Bude zhodnocena dosavadní územně plánovací příprava. 
Navržené regulativy budou sloužit jako podklad pro zpracovatele Metropolitního plánu. Studie bude respektovat interní členění území MČ Praha 9 na dílčí oblasti. Návrh díla bude projednán ve veřejné diskuzi v rámci Městské části a do čistopisu budou zapracovány výsledky projednání. 

Studie bude konkrétně zahrnovat:
– rešerše stávajících urbanistických koncepcí pro území MČ včetně stávajícího územního plánu
– analýza rozvojových záměrů týkající se MČ 
– kapacitní posouzení nároků rozvojových ploch (bilance mobility, nároky na vybavenost)
– specifikace charakterů jednotlivých lokalit území dle MPP (včetně upřesnění popř. korekce jejich hranic)
– definice lokálních jader 
– koncepce zeleně městské části (návrh systému krajinné a městské zeleně, zapojení do celopražské koncepce, specifikace požadavků na jednotlivé úseky a plochy)
– generel dopravního řešení
– souhrnný výkres hodnot a potenciálů městské části 
– zapracování připomínek z veřejného projednání 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/11/18/pripravuje-se-analyticka-studie-k-urbanistickemu-charakteru-mestske-casti-obecna-rozvaha-uzemi-praha-9/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.