ÚSES???

uses_mapaTrocha teorie :)

ÚSESÚzemní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů

prvky ÚSESSkladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

koridor_KlicBiokoridor je území, které propojuje biocentra a umožňuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů.

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů), např. zbytek bukového lesa uprostřed smrkových monokultur, remízek uprostřed polí apod.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/09/20/uses/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.